TUYÊN TRUYỀN NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG BỆNH LAO PHỔI 24/3