Thủ tục: Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Thủ tục: Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

 1. Trình tự thực hiện:

– Cá nhân có nhu cầu xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày hẹn trả kết quả

– UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, tổ chức họp Hội đồng xác nhận để lập biên bản và xác nhận đơn đề nghị, chuyển cơ quan cấp trên giải quyết

 1. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trụ sở UBND cấp xã
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Giấy tờ phải nộp:

– Đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

* Giấy tờ phải xuất trình:

– Bản khai cá nhân

– Một trong các giấy tờ: lý lịch; quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy X Y Z xác nhận hoạt động ở chiến trường; giấy chuyển thương, chuyển viện; giấy điều trị; Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng hoặc các giấy chứng nhận khác.

– Giấy chứng nhận tình trạng vô sinh của Bệnh viện cấp tỉnh trở lên hoặc giấy x¸c nhận có con dị dạng, dị tật của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

– Hộ khẩu thường trú của đương sự

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 1. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 2. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
 3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Lao động TBXH cấp xã

 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận
 2. Lệ phí: không
 3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 4. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 5. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

– Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

– Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————–

Bản khai cá nhân

 

1.Người tham gia kháng chiến:

 – Họ và tên……………………………………………..……nămsinh………………

– Nguyên quán……………………………………………………………………………

– Trú quán:…………………………………………………………………………………

– Nhập ngũ hoặc tham gia kháng chiến ngày…….tháng……..năm………………………

-Thời gian ở chiến trường:từ ngày…tháng….năm………đến ngày…tháng…năm…………

– Địa bàn hoạt động:……………………………………………………………

-Tình trạng bệnh tật và sức khoẻ hiện nay:…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….

 1. Con đẻ bị dị dạng, dị tật của người tham gia kháng chiến:

 

Họ và tên Năm sinh Loại dị dạng dị tật dị dạng dị tật nhẹ, còn khả năng lao động dị dạng, dị tật nặng, không còn khả năng lao động
Suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt Không còn khả năng tự lực trong sinh hoạt
           
           
           
           
         
           

                                                                                        

                                                                                                    Ngày……..tháng…….năm 20

                                                                                                           Người khai ký tên

                                                                                                                     ( Ghi rõ họ tên)