Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần và mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng từ trần.

 1. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần và mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng từ trần.
 2. Trình tự thực hiện:

– Cá nhân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần và mai táng phí đối với người có công với cách mạng từ trần, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã và nhận phiếu biên nhận có ghi ngày trả kết quả.

– UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, xác nhận đơn đề nghị để công dân nộp cơ quan cấp trên giải quyết.

 1. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trụ sở UBND cấp xã
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần;

– Giấy khai tử (bản sao hoặc bản phô tô công chứng);

– Bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu của người đề nghị hưởng tử tuất.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 1. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 2. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
 3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Lao động TBXH cấp xã

  1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận
 1. Lệ phí: không
 2. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần
 3. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 4. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

– Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

– Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

 

Mẫu số 12-TT1

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢN KHAI CỦA THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG
VỚI CÁCH MẠNG TỪ TRẦN

 

Họ và tên người từ trần:…………………………………………. Năm sinh:…….….

Nguyên quán:…………………………………………………………………………………..

Trú quán:………………………………………………………………….

Thuộc đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi: (thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ…)……

Số sổ trợ cấp (nếu có):……………………………………………………

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động:……………………………………….

Từ trần ngày…….tháng…….năm……………………………………….

Theo giấy khai tử số… ngày…. Tháng… năm… của Uỷ ban nhân dân xã (cấp xã)………………………………………………………………………………………………….

Trợ cấp đã nhận đến hết tháng…… năm……Mức trợ cấp:………………

Họ tên người nhận mai táng phí và 3 tháng trợ cấp, phụ cấp…………….

Nguyên quán:…………………………………………………………….

Trú quán:…………………………………………………..………………

Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần:……………………

Danh sách thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất từ trần (nếu có)

TT Họ và tên Năm sinh Quan hệ với

người chết

Nghề nghiệp

Hiện tại

1
2
3

 

………, ngày…. tháng…. năm……

Chứng nhận UBND xã (cấp xã)

Chủ tịch

(ký tên, đóng dấu)

….., ngày…. tháng… năm……

Người khai nhận trợ cấp

(ký tên, ghi rõ họ tên)