Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến

Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến

 1. Trình tự thực hiện:

– Công dân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu biên nhận có hẹn ngày giải quyết.

– UBND cấp xã tiếp nhận, thụ lý giải quyết và trả kết quả lại cho công dân theo hẹn.

 1. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Đơn đề nghị giải quyết chính sách;

– Sổ trợ cấp, bằng khen, huân huy chương kháng chiến, Huân huy chương chiến thắng.

– Bản khai cá nhân (theo mẫu);

– Bản khai thân nhân (nếu là thân nhân);

– Bản sao (có chứng thực) Hộ khẩu, CMND của người đề nghị

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

* Thành phần hồ sơ đề nghị bãi bỏ gồm.

– Đơn đề nghị giải quyết chính sách;

– Bản sao (có chứng thực) Hộ khẩu, CMND của người đề nghị

 1. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 2. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
 3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Lao động TBXH cấp xã

  1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận
  2. Lệ phí: không
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không
  4. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
  5. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

– Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

– Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

 

 

Mẫu số 9 – KC1

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

………, ngày….. tháng….. năm 200…

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN

 

Họ và tên………………………………..………….. Năm sinh:……………………….

Nguyên quán:……………………………………………………………………………………

Trú quán:………………………………………………………………………………………….

Tham gia hoạt động kháng chiến từ ngày…….tháng..…..năm.…………đến

ngày………tháng………năm..……….

Số năm thực tế tham gia kháng chiến:………….tháng…………năm……..

Khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến:

Huân chương Chiến thắng hạng           Huy chương Chiến thắng hạng

Huân chương KC chống Pháp hạng  Huy chương KC chống Pháp hạng

Huân chương KC chống Mỹ hạng     Huy chương KC chống Mỹ

 

 Chứng nhận của UBND xã,cấp xã…………..

Chứng nhận nội dung kê khai trên và chữ ký của ông (bà):…………………… là đúng sự thật.

 

Ngày…. tháng… năm….

(Ký tên, đóng dấu)

Người khai ký tên

(ký và ghi rõ họ tên)