Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng

Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng

 1. Trình tự thực hiện:

– Công dân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu biên nhận có hẹn ngày giải quyết.

– UBND cấp xã tiếp nhận, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo hẹn.

 1. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Đơn đề nghị giải quyết chính sách;

– Sổ trợ cấp, bằng khen, huân huy chương;

– Bản khai thân nhân (nếu là thân nhân);

– Bản sao chứng thực Hộ khẩu, CMND của người đề nghị

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

– Đơn đề nghị giải quyết chính sách;

– Bản sao chứng thực Hộ khẩu, CMND của người đề nghị

 1. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 2. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
 3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Lao động TBXH cấp xã

 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận
 2. Lệ phí: không
 3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 4. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 5. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

– Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

– Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢN KHAI THÂN NHÂN

Người có công với cách mạng

 

1/ Phần khai về thân nhân (người đứng khai);

Họ và tên: ………………………………………………… Năm sinh: ……………………..

Nguyên quán: …………………………………………………………………………………………………………

Trú quán: ……………………………………………………………………………………………………………….

Quan hệ với người có công với cách mạng: (vợ, chồng, cha, mẹ, con ….)……………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

2/ Phần khai về người có công:

Họ và tên: ………………………………….. …….. Năm sinh: ………………………………..

Nguyên quán: …………………………………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu trước khi chết (trừ liệt sĩ): …………………………………………………….

Đã chết ngày: …… tháng ….. năm ….. tại ………………………………………………………………

Là đối tượng: (LTCM, TKN, HĐKC, địch bắt tù, đày): ……………………………………………

Thuộc diện hưởng một trợ cấp đối với: …………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận kèm theo (Quyết định; giấy chứng nhận; lý lịch; giấy báo tử; giấy khai tử; biên bản của gia đình, họ tộc …) ………………………………………………………………………………………….

-…

-…

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

      ……ngày …. tháng …. năm 200…Xác nhận của UBND xã (cấp xã)Ông (bà) …………………………………

Hiện cư trú tại: ……………………

là ……………… của ông (bà) …………………

(tên người có công) đã chết ngày ..tháng ….. năm….

Đề nghị được giải quyết trợ cấp một lần.

 

TM. UBND…………………

Chủ tịch

……….ngày …tháng.. năm…Người khai(Ký, ghi rõ h và tên)