Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng.

Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng.

 1. Trình tự thực hiện:

– Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã và nhận phiếu     biên nhận

– UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, xác nhận đơn đề nghị và chuyển cơ quan cấp trên giải quyết

 1. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Bản khai theo mẫu

– Giấy chỉ định của Sở Y tế.

– Danh sách đề nghị cấp dụng cụ chỉnh hình do UBND xã lập.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Đề nghị bài bỏ thành phần hồ sơ.

– Danh sách đề nghị cấp dụng cụ chỉnh hình do UBND xã lập.

 1. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 2. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
 3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Lao động TBXH cấp xã

 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận
 2. Lệ phí: không
 3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng của Thông tư 17/2006/TTLT ngày 21/11/2006.

 1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 2. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

– Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

– Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 thông tư liên tịch của liên Bộ Lao động TB&XH – Bộ Tài chính – Bộ Y tế.

 

  Mẫu số 03-CSSK

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI

NHẬN TRỢ CẤP PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP VÀ DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH

ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

(Kèm theo chỉ định của cơ sở y tế)

 

  1. Họ và tên: ………………………………………………………………………..
  2. Năm sinh: ……………………………………………………………………….
  3. Đang hưởng trợ cấp: ……………………………………………………………
 • Nơi quản lý trợ cấp: ………………………………………………………….
 • Số Hồ sơ: …………………………………………………………………………..
 • Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động (nếu có) …% (Bằng chữ:…………………..)

 

 

Tôi đề nghị được cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội cấp sổ trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình như sau:

 

STT Loại phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

và vật phẩm phụ

1
2

 

 

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền…      …, ngày … tháng … năm 20…

………………………………………                  Người kê khai

………………………………………                (Ký và ghi rõ họ tên)

………………………………………

      …, ngày … tháng … năm 20..

Thủ trưởng đơn vị

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

-UBND cấp xã xác nhận đối với người đang thường trú trên địa bàn.

-Cơ sở nuôi dưỡng thương bệnh binh và người có công xác nhận đối với người đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.