Thủ tục: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

 1. Thủ tục: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
 2. Trình tự thực hiện:

– Cá nhân đề nghị Giải quyết chế độ Anh hùng LLVT, Anh hùng lao động, “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu biên nhận có ghi thời gian trả kết quả;

– UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, trả kết quả theo phiếu hẹn.

 1. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Giấy tờ phải nộp:

– Đơn đề nghị giải quyết chế độ

– Bản khai (theo mẫu).

* Giấy tờ phải xuất trình:

– Quyết định công nhận (hoặc trợ cấp) danh hiệu Anh hùng hoặc “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”;

– Hộ khẩu thường trú/CMND của người đề nghị

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

  1. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  2. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
 1. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Lao động TBXH cấp xã

 1.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận
 2. Lệ phí: không
 3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 4. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
 5. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

– Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

– Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

 

                                               

                                                                                        Mẫu số 4c-AH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KHAI VỀ NGƯỜI CÓ CÔNG

 

 1. Phần khai về người có công:

Họ và tên: …………………………………..Nam (Nữ) …….. Năm sinh: ………………..

Nguyên quán: …………………………………………………………………………………………………………

Cơ quan, đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………..

Đã được tặng danh hiệu (Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ trong kháng chiến):

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Theo Quyết định số……..……ngày……tháng…..năm…..…của Chủ tịch nước.

 1. Phần khai về thân nhân (người đứng khai):

 

Họ và tên: ………………………………………………… Năm sinh: ……………………..

Nguyên quán: …………………………………………………………………………………………………………

Trú quán: ……………………………………………………………………………………………………………….

Quan hệ với Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ trong kháng chiến: (vợ, chồng, cha, mẹ, con….)

đã từ trần ngày…….tháng….năm…………………………………………………….

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Ông (bà) …………………………………………………..

Hiện cư trú tại: ………………………………….………

chưa hưởng trợ cấp ưu đãi đối với Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ trong kháng chiến.

                        ……ngày ….tháng …năm ….

TM. UBND

                                Chủ tịch

 

 

 

 

 

Ngày …. tháng …. năm …

Người khai

(Ký, ghi rõ họ và tên)