Thủ tục: Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

Thủ tục: Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

 1. Trình tự thực hiện:

– Cá nhân đề nghị giải quyết chế độ, chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại UBND cấp xã.

– UBND cấp xã tiếp nhận, niêm yết công khai kết quả họp Hội đồng xét duyệt tại trụ sở UBND cấp xã 15 ngày.

– Nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu kiện thì chuyển hồ sơ báo cáo UBND cấp huyện qua Ban CHQS cấp huyện

– Ban CHQS cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, nhận kết quả và gửi trả lại cho công dân qua UBND cấp xã.

 1. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trụ sở UBND cấp xã
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Bản khai cá nhân đối tượng (theo mẫu)

– Một trong các giấy tờ gốc hoặc giấy tờ được coi là giấy tờ gốc (giấy tờ liên quan) (bản gốc, bản sao có chứng thực hoặc bản photocopy có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo từng bộ hồ sơ). Các giấy tờ phải chứng minh được thời gian nhập ngũ từ trước ngày 30/4/1975 và tổng thời gian công tác thực tế trong quân đội từ đủ 15 năm trở lên.

– Bản sao CMND có chứng thực của đối tượng;

* Ghi chú: Các giấy tờ gốc và giấy tờ được coi như giấy tờ gốc

 1. a) Các giấy tờ gốc:

– Quyết định phục viên xuất ngũ, lý lịch quân nhân, bản trích yếu 63;

– Sổ trợ cấp phục viên, xuất ngũ; phiếu trợ cấp phục viên, xuất ngũ

– Lý lịch đảng viên (nếu có)

– Giấy xác nhận của đơn vị cũ trước khi quân nhân phục viên, xuất ngũ (đối với trường hợp không có các giấy tờ trên) kèm theo bản photocopy hồ sơ lưu trữ, quản lý của đơn vị làm căn cứ để xác nhận (theo mẫu) do thủ trưởng đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương ký, đóng dấu.

 1. b) Giấy tờ được coi như giấy tờ gốc:

– Quyết định gọi nhập ngũ, bổ nhiệm chức vụ, đề bạt quân hàm; điều động công tác;

– Giấy đăng ký quân nhân dự bị (phiếu đăng ký; phiếu cán bộ; bản khai phong, thăng quân hàm quân nhân dự bị…);

– Huân, huy chương kháng chiến, giải phóng và các hình thức khen thưởng khác

– Phiếu chuyển thương, chuyển viện; phiếu sức khỏe;

* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

 1. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 2. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
 3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Lao động TBXH cấp xã

 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận
 2. Lệ phí: không
 3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ (theo mẫu)
 4. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 5. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

– Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Quốc phòng – Bộ Lao động TB&XH – Bộ Tài chính.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần
theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008
của Thủ tướng Chính phủ

Họ và tên: ………………………………………………. Bí danh: ……………………………………………. Nam/nữ.

Ngày, tháng, năm sinh: ………../……/………… Số CMND: …………………………………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….

Vào Đảng: ……………………………………………… Chính thức: ……………………………………………

Nhập ngũ: Ngày … tháng … năm ……, đơn vị (c, d, e.f …) ……………………………………………….

Nơi nhập ngũ: Xã ……………………………… huyện ………………………. tỉnh …………………………..

Tái ngũ: Ngày … tháng … năm ……, đơn vị (c, d, e.f …) ………………………………………………….

Phục viên, xuất ngũ: Ngày …… tháng …… năm …………………………………………………………….

Nơi phục viên, xuất ngũ: Xã …………………………… huyện …………………….. tỉnh ………………….

Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi phục viên, xuất ngũ (c,d,e.f…):……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp sau khi phục viên, xuất ngũ: ……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Đã và đang được hưởng chế độ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng (hoặc chưa được hưởng chính sách gì): …………………………………………………………………………………………………………………………..

Các giấy tờ còn lưu giữ: ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG QUÂN ĐỘI

  Từ tháng, năm Đến tháng, năm Cấp bậc, Chức vụ Đơn vị
(c,d,e,f)
Địa bàn công tác
(huyện, tỉnh)
Tổng thời gian công tác thực tế trong quân đội là: …….. năm …….. tháng.

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

….., ngày … tháng … năm 200…
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)