Thủ tục: Giải quyết tố cáo

 1. Thủ tục: Giải quyết tố cáo
 2. Trình tự thực hiện: pharmacieinde.fr

– Cá nhân nộp đơn tố cáo tại UBND cấp xã để được giải quyết

– UBND cấp xã tiếp nhận và giải quyết

– Thông báo kết luận giải quyết cho công dân

 1. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp xã
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Đơn tố cáo (ghi rõ họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm, nội dung tố cáo, chữ ký của người tố cáo);

– Tài liệu khác liên quan đến nội dung tố cáo.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 1. Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc kể từ khi quyết định thụ lý vụ việc; 90 ngày làm việc, kể từ khi quyết định thụ lý đối với vụ việc phức tạp
 2. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
 3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: các bộ phận chuyên môn liên quan đến lĩnh vực tố cáo của UBND cấp xã giải quyết

  1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo, kết luận giải quyết tố cáo
  2. Lệ phí: không
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không
 •  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
 • Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

– Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998;

– Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004;

– Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005;

– Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ v/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo;

– Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 1/4/2010 của UBND Thành phố, ban hành quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thành phố Hà Nội.