Thủ tục: Đề nghị xác nhận bản khai giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/01/1995.

 1. Thủ tục: Đề nghị xác nhận bản khai giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/01/1995.
 2. Trình tự thực hiện:

– Cá nhân đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần theo Nghị định số 54/2006/NĐ-CP của Chính phủ đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/01/1995 chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại bộ phận một cửa của UBND cấp xã, nhận phiếu biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả.

– UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, trả kết quả theo phiếu hẹn.

 1. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Giấy tờ phải nộp:

– Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng (3 bản, theo mẫu số 11)

* Giấy tờ phải xuất trình:

– Quyết định công nhận của Ban liên lạc nhà tù hoặc giấy chứng nhận đối với cán bộ lão thành cách mạng và tiền khởi nghĩa;

– Giấy chứng nhận người bị tù đầy;

– Giấy chứng tử (bản sao)

– Xác nhận chưa hưởng chế độ của UBND cấp xã (nếu người có công không cùng nơi cư trú với thân nhân)

– Biên bản ủy quyền theo hàng thừa kế,

– Quyết định hưởng chế độ thờ cúng liệt sỹ 1 lần

– Bản sao bằng “Tổ quốc ghi công” hoặc huân huy chương kháng chiến hoặc giấy chứng nhận khen thưởng,

– Hộ khẩu thường trú của đương sự

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 1. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 2. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
 3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Lao động TBXH cấp xã

 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận
 2. Lệ phí: không
 3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần
 4. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
 5. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

– Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

– Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Mẫu số 11

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

 BẢN KHAI CỦA THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

 

 1. Phần khai về thân nhân  (người đứng khai);

Họ và tên: …………………………………… Năm sinh: ………………………

Nguyên quán: …………………………………………………………………………………..

Trú quán: …………………………………………………………………………………………

Quan hệ với người có công với cách mạng: (vợ, chồng, cha, mẹ, con ….)

 1. Phần khai về người có công:

Họ và tên: ………………………………….. Năm sinh: ………………………..

Nguyên quán: …………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu trước khi chết (trừ liệt sĩ):

Đã chết ngày: …… tháng ….. năm ….. tại …………………………………………..

Là đối tượng: (LTCM, TKN, HĐKC, địch bắt tù, đày): …………………………

Thuộc diện hưởng một trợ cấp đối với: ……………………………………………….

Giấy chứng nhận kèm theo (Quyết định; giấy chứng nhận; lý lịch; giấy báo tử; giấy khai tử; biên bản của gia đình, họ tộc …) ……………………………………

-…

-…

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

…… ngày…. tháng…. năm 200…  Xác nhận của xã (cấp xã)

Ông (bà) ………………………………………

Hiện cư trú tại: ………………………….…….

là …………… của ông (bà) ………………..…

(tên người có công) đã chết ngày…tháng .. năm…

Đề nghị được giải quyết trợ cấp một lần.

TM. UBND

Chủ tịch

… ngày …. tháng …. năm 200..Người khai

(Ký, ghi rõ họ và tên)