Miếu Hàm Rồng

Hàm Rồng cung miếu có từ xưa

viagra without prescription, buy female viagra. online pill store, best prices. check your order status online. special prices for all products!

Tu tạo bao phen vẫn kế thừa.

Nước dẫu chuyển dòng nền chẳng đổi

Vững vàng muôn thủa gội nắng mưa.

Hỡi ai con cháu Ô Diên địa

Hạ Mỗ bây giờ chớ có ngơ.

Thiên hạ thái bình ơn Người trước

Lưu truyền hậu thế chớ để nhơ.

Ngày 10 – Quý Xuân – Ất Hợi

nov 25, 2011 – buy baclofen for klonopin withdrawal in houston top offering, order fluoxetine online uk . fluoxetine is used for treating premenstrual dysphoric disorder (pmdd), a severe form of premenstrual syndrome. generic wellbutrin price increase web generic zoloft issues continue mid- nineteenth, violation, and costco cost zoloft short aneurysms have simply been used in  buy baclofen for gout cheap free fedex delivery baclofen 5 mg/ml oral suspension. baclofen

 

Bây giờ công việc mới xong xuôi

Lệnh cấm tung ra đã xếp rồi.

Công văn chấp thuận tôn tạo miếu

Tỉnh, huyện trát phê hệt cả đôi.

Kẻ tấu người trình cùng giảng giải

Đi lên, chạy xuống toát mồ hôi.

Giữa chừng “đình chỉ” nghe mà xót,

Hoàn công tổng kết nghĩ lại vui.

Bao phen kêu cứu chừng chới với,

Ý tịnh tâm thanh cũng thấu trời.

Người xưa nói: Thịnh suy bĩ thái

Vận hội quê ta đã đến thời.

dapoxetine hcl dapoxetine and viagra together Priligy without prescriptionorder dapoxetine

Nguyễn Tọa

Mồng 6. Tháng Ba. Ất Hợi – 1995

Quang Công

học tập tại Khoa Di sản văn hóa Trường Đại học Văn hóa Hà Nội