Để ngày 18-11 thật sự là ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Quá trình hình thành và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong suốt 87 năm qua, luôn khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân tộc trong Mặt trận Dân tộc Thống nhất là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là bài học lớn, vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng nước ta, là truyền thống cực kỳ quý báu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chính nhờ sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mà Đảng đã lãnh đạo cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây, cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Phát huy truyền thống vẻ vang đó, những năm qua vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11) hằng năm, đã trở thành “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tại khu dân cư trên mọi miền Tổ quốc cũng như trên địa bàn xã Hạ Mỗ. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để cán bộ, nhân dân trong các khu dân cư ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế hiện nay… Trong ngày hội, bà con tại các khu dân cư còn có dịp ngồi lại với nhau để cùng nhìn nhận, đánh giá những công việc đã làm được và chưa làm được trong các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động; việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các quy ước cộng đồng trong năm qua.

Thực tế tổ chức ngày hội ở nhiều cụm dân cư cho thấy, nơi nào cán bộ Ban công tác mặt trận, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” hoạt động năng nổ, tâm huyết, biết cách vận động, tập hợp quần chúng, các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, hiệu quả thiết thực, thì nơi đó nội dung sinh hoạt trong ngày hội phong phú, chất lượng cao, tạo được không khí phấn khởi, đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.


Bà con nhân dân tham dự Ngày hội đại đoàn kết  dân tộc ở khu dân cư

Năm nay, việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư có nhiều nội dung phong phú: tuyên truyền lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với những kết quả của nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế và khu vực của đất nước, ở địa phương, cơ sở.

Tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng hiện nay; tuyên truyền kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, kết quả hoạt động của Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên hưởng ứng Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; về những mô hình điển hình, cá nhân tiêu biểu ở cộng đồng; khơi dậy, phát huy tình cảm nhớ về cội nguồn của con em xa quê để mọi người hướng về gia đình và góp sức xây dựng quê hương.

Tại “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, các cụm dân cư mời các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tham gia Ngày hội với các tầng lớp nhân dân ở các khu dân cư. Để nội dung tuyên truyền được sinh động, các cụm dân cư có thể linh hoạt tổ chức các hội nghị biểu dương điển hình nhân tố mới hoặc các hình thức giao lưu, tọa đàm, gặp mặt truyền thống…; Đồng thời để tạo khí thế thi đua sôi nổi trước, trong và sau Ngày hội, tùy theo từng cụm dân cư có thể tổ chức các hoạt động như: thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian mang tính truyền thống văn hóa của địa phương, dân tộc; chú ý phát huy vai trò, thế mạnh của các tổ chức thành viên, các tổ chức, cá nhân sinh sống tại địa bàn dân cư; tùy theo điều kiện của từng cụm dân cư, có thể tổ chức “bữa cơm đoàn kết” tại khu dân cư… Đây cũng là dịp để mỗi hộ gia đình, mỗi người dân trong khu dân cư có điều kiện xích lại gần nhau, tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt.

Phải khẳng định rằng, Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của nhân dân và dân tộc ta, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng trong ý nghĩa đó, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư là chất keo gắn kết cộng đồng, khơi dậy, nhân rộng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương trợ, sưởi ấm tình làng, nghĩa xóm.

Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”, nguyện cùng nhau triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Đổi mới phương thức triển khai và nâng cao hiệu quả các cuộc vận động theo hướng xác định nhiệm vụ trọng tâm công việc, đối tượng vận động hằng năm. Quán triệt và triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nguyễn Xuân Việt