Chia bảng giải Cầu Lông

 

Chia bảng và xếp lịch thi đấu giải Cầu lông xã Hạ Mỗ trong khuôn khổ Đại hội TDTT xã lần thứ V

Độ tuổi từ 35 tuổi trở xuống

Bảng A

Stt

Họ và tên cặp thi đấu

Địa chỉ
1 Nguyễn Khắc Quân Nguyễn Đình Huy Cụm 5
2 Vũ Ngọc Tiến Nguyễn Xuân Chiến Cụm 2
3 Nguyễn Quý Huấn Bùi Quang Thông Cụm 8
 
Bảng B
Stt Họ và tên cặp thi đấu Địa chỉ
1 Nguyễn Khắc Mạnh Nguyễn Bá Dương Cụm 5
2 Bùi Quang Thắng Bùi Quang Tâm Cụm 6
3 Nguyễn Kim Thịnh Lê Hữu Chương Cụm 4

 

Độ tuổi 35 tuổi đến 49 tuổi
Bảng A
Stt Họ và tên cặp thi đấu Địa chỉ
1 Nguyễn Thế Mạnh Nguyễn Khắc Dũng Cụm 3
2 Nguyễn Chí Chung Nguyễn Thế Chiến Cụm 2
3 Nguyễn Duy Quân Nguyễn Văn Phong Cụm 1
4 Nguyễn Quý Hữu Nguyễn Quý Dũng Cụm 8
 
Bảng B
Stt Họ và tên cặp thi đấu Địa chỉ
1 Nguyễn Văn Hà Đỗ Văn Khương Cụm 3
2 Nguyễn Khắc Sinh Bùi Quang Bình Cụm 5
3 Nguyễn Thế Thành Nguyễn Thái Quyết Cụm 7
       
 
Bảng C
Stt Họ và tên cặp thi đấu Địa chỉ
1 Nguyễn Thế Huy Đinh Văn Giảng Cụm 3
2 Nguyễn Quý Mạnh Nguyễn Khắc Chung Cụm 5
3 Bùi Tất Thêm Nguyễn Văn Hương Cụm 6
       
 
Bảng D
Stt Họ và tên cặp thi đấu Địa chỉ
1 Đào Văn Bôn Uông Văn Huy Cụm 10
2 Nguyễn Bá Tước Nguyễn Văn Khải Cụm 5
3 Bùi Tất Hội Nguyễn Đình Chung  
       
Độ tuổi từ 50 tuổi trở lên đánh vòng tròn tính điểm Nhất, Nhì, Ba
Bảng B
Stt Họ và tên cặp thi đấu
1 Nguyễn Thế Hiếu Cụm 3 Cao Xuân Dục Cụm 10
2 Nguyễn Chí Lân Cụm 4 Nguyễn Xuân Châu Cụm 3
3 Nguyễn Đình Khánh Cụm 4 Uông Tuấn Đạc Cụm 9
4 Nguyễn Thế Tùng Cụm 3 Nguyễn Thế Mẫn Cụm 3
             

Sắp xếp thứ tự trận thi đấu

TT Cặp thi đấu Nội dung
1 Thế Hiếu Xuân Dục Gặp Chí Lân Xuân Châu  Trên 50
2 Đình Khánh Tuấn Đạc Gặp Thế Tùng Thế Mẫn Trên 50
3 Khắc Quân Đình Huy Gặp Ngọc Tiến Xuân Chiến Dưới 35
4 Khắc Mạnh Bá Dương Gặp Quang Thắng Quang Tâm Dưới 35
5 Thế Mạnh Khắc Dũng Gặp Chí Chung Thế Chiến 35-49
6 Duy Quân Văn Phong Gặp Quý Hữu Quý Dũng 35-49
7 Văn Hà Văn Khương Gặp Khắc Sinh Quang Bình 35-49
8 Thế Huy Văn Giảng Gặp Quý Mạnh Khắc Chung 35-49
9 Văn Bôn Văn Huy Gặp Bá Tước Văn Khải 35-49
10 Khắc Quân Đình Huy Gặp Quý Huấn Quang Thông Dưới 35
11 Khắc Mạnh Bá Dương Gặp Kim Thịnh Hữu Chương Dưới 35
12 Thế Mạnh Khắc Dũng Gặp Duy Quân Văn Phong 35-49
13 Chí Chung Thế Chiến Gặp Quý Hữu Quý Dũng 35-49
14 Văn Hà Văn Khương Gặp Thế Thành Thái Quyết 35-49
15 Thế Huy Văn Giảng Gặp Tất Thêm Văn Hương 35-49
16 Văn Bôn Văn Huy Gặp Tất Hội Đình Chung 35-49
17 Thế Hiếu Xuân Dục Gặp Đình Khánh Tuấn Đạc Trên 50
18 Chí Lân Xuân Châu Gặp Thế Tùng Thế Mẫn Trên 50
19 Ngọc Tiến Xuân Chiến Gặp Quý Huấn Quang Thông Dưới 35
20 Quang Thắng Quang Tâm Gặp Kim Thịnh Hữu Chương Dưới 35
21 Thế Mạnh Khắc Dũng Gặp Quý Hữu Quý Dũng 35-49
22 Chí Chung Thế Chiến Gặp Duy Quân Văn Phong 35-49
23 Khắc Sinh Quang Bình Gặp Thế Thành Thái Quyết 35-49
24 Quý Mạnh Khắc Chung Gặp Tất Thêm Văn Hương 35-49
25 Bá Tước Văn Khải Gặp Tất Hội Đình Chung 35-49
26 Thế Hiếu Xuân Dục Gặp Thế Tùng Thế Mẫn Trên 50
27 Chí Lân Xuân Châu Gặp Đình Khánh Tuấn Đạc Trên 50

Tứ kết 35-49

T1 Nhất A Gặp Nhì B 35-49
T2 Nhất B Gặp Nhì A 35-49
T3 Nhất C Gặp Nhì D 35-49
T4 Nhất D Gặp Nhì C 35-49

Bán kết dưới 35

B1 Nhất A Gặp Nhì B Dưới 35
B3 Nhất B Gặp Nhì A Dưới 35

Bán kết 35 – 49

B1 Thắng T1 Gặp Thắng T3 35 – 49
B2 Thắng T2 Gặp Thắng T4 35 – 49
Tranh giải Ba
  Thua B1 (dưới 35) Gặp Thua B2 (dưới 35) Dưới 35
  Thua B1 (35-49)   Thua B2 (35-49) 35-49

Tranh Nhất, Nhì

  Thắng B1 (dưới 35) Gặp Thắng B2 (dưới 35) Dưới 35
  Thắng B1 (35-49) Gặp Thắng B2 (35-49) 35-49

Ban tổ chức giải Cầu lông tổ chức khai mạc vào hồi 07h30′ ngày 23/4/2017.

Địa điểm khai mạc và tổ chức thi đấu: Nhà thi đấu đa năng huyện Đan Phượng.

Ban tổ chức đề nghị các trưởng đoàn tập trung vận động viên vào hồi 07h00′ ngày 23/7/2017 tại UBND xã Hạ Mỗ.